Remedial teaching

Remedial teaching, ook wel RT genoemd, wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die pedagogisch en/of didactisch vastlopen. Dit zijn vaak kinderen die door hun leer- en/of gedragsprobleem/stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren, maar er kan ook RT gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren. Ook zij kunnen de extra aandacht en zorg goed gebruiken. Een professioneel remedial teacher (r.t.-er) geeft op maat vakkundige hulp aan leerlingen die vastgelopen zijn in het onderwijsleerproces op een basisschool of in het voortgezet onderwijs. Dit zijn de definities die vaak gebruikt worden.

RT-leerlingRemedial teaching binnen onze praktijk 
Ik denk dat ieder kind uniek is en zich op zijn eigen wijze en tempo ontwikkelt. Wanneer dit niet strookt met de eisen op school, kan dat onzekerheid en stress opleveren. Je kunt het gevoel krijgen dat je niks snapt, terwijl de anderen dat dus wel doen. Samen gaan wij kijken wat allemaal al wel goed gaat en waar we met jouw sterke kanten aan kunnen gaan werken. Samen met mijn paard en hond brengen we je eerst in balans, zodat je goed in je vel zit om daarna aan schoolse vaardigheden te gaan werken.

Als je het vervelend vindt om na school nog te moeten leren, kom ik heel graag onder schooltijd naar jouw school toe. In overleg met je leerkracht maken we samen een plan voor je.

Doelgroep
Leerlingen uit het reguliere basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs met problemen op het gebied van lezen en spelling (waaronder dyslexie), rekenen, schrijven of problemen op gedragsgebied zoals faalangst, onderpresteren, ADHD of NLD, vormen de doelgroep van de praktijk. Ook kunnen leerlingen met een zwakkere concentratie of werkhouding  binnen de praktijk begeleiding krijgen.